Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Сливането на човека с машината. Конвергентните технологии и „новият човек“

Сливането на човека с машината. Конвергентните технологии се целят вече към човешкия ум и създаване на нов вид човек (роб)

Върви ли по план „Големият Ресет“ на Клаус Шваб? Сбъдват ли се плановете за сливането на цифровия, биологичния и физическия свят и за внедряването на чипове направо в мозъка на човека, чрез които той да е в постоянна дигитална връзка с машините?

 „Промяна на обществената „тъкан“ към нова структура“ чрез NBIC?

Все по-явен и целенасочен става стремежът да се навлиза в най-дълбоките и съкровени за човека измерения: от „подобряване“ на телесните човешки възможности и генома до намеса в ума и мислите на човека; преследва се съчетаването на човешкото с машината в т.нар. хуманизирани машини. Дали това е прогрес, или нов етап в домогване до повсеместно овладяване и зомбиране на човечеството с цел експлоатация и контрол, прикрити под лозунги за подобряване на „човешката производителност“. Прицелът е по-съвършен човек или по-ефективен роб?

През 2002 г. в САЩ излиза предварителната версия на доклад, поръчан от Националната научна фондация (NSF) и Министерството на търговията (DOC). Докладът е озаглавен „Нанотехнологии, биотехнологии, информационни технологии и когнитивни науки: Конвергентни технологии за подобряване на човешката ефективност“.

Изразът „конвергентни технологии“ се отнася до комбинацията от четири дяла в науката: нано-био-инфо-когни, с акроним NBIC, като се уточнява, че се включват нанонауки и нанотехнологии, биомедицина, включително генно инженерство и биотехнологии, информационни технологии и когнитивна наука, включително когнитивна невронаука.

Изводите в доклада са, че сближаването на тези технологии трябва да доведе до загадъчно формулираната цел: „промяна на обществената „тъкан“ към нова структура“, като се визират „промени в трудовите навици“, икономическите дейности и хуманитарните науки.

В доклада се формулират няколко основни теми, от които най-висок приоритет се дава на:

  • опит „за разбиране структурата, функциите и потенциалното усъвършенстване на човешкия ум“. 
  • издигането в „национална приоритетна област за научни изследвания и развитие на конвергентните технологии, насочени към подобряване на човешката производителност“
  • нелекарствени лечения за подобряване на човешката производителност“
  • „обогатена общност чрез хуманизирана технология“, интерфейси мозък-мозък и мозък-машина, когнитивното инженерство и разработки, свързани с мрежовото общество
  • темата с националната сигурност и отбрана и разработката на „необитаеми бойни машини
  • обединяване на науката и образованието“ (говори се за радикална трансформация от началното училище до следдипломното обучение и „необходимост от нови форми на образователни институции“)
  • Пресата трябва да повиши висококачественото отразяване на науката и технологиите, на базата на новата конвергентна парадигма, за да информира гражданите, така че те да могат да участват разумно в дебати по етични въпроси като неочаквани ефекти върху неравенството…“

Заключението на авторите на този доклад е, че „успехът на тази приоритетна област на конвергентните технологии е от съществено значение за бъдещето на човечеството“, но по-важният въпрос е: За кого е приоритет такова бъдеще за човечеството?

Стратегията за развитие на конвергентни технологии и в Русия

Когато светът се тресе от политически и икономически разцепления, когато Русия е тотално остракирана от политическия елит, се оказва, че това ни най-малко не пречи на прокарването на „пътната карта“ на трансхуманистичните идеи за развитието на конвергентни технологии – в пълен синхрон и навсякъде (даже в низвергнатата Руска федерация).

Още през 2020 г. руското правителство излиза с Указ №1750, който одобрява списъка на технологиите, използвани при експериментални правни режими в областта на цифровите иновации. Сред изредените технологии са невронни интерфейси, тотално наблюдение и събиране на данни, прогнозни и предписващи анализи от AI (изкуствен интелект), невронна мрежа с вградени в нея алгоритми за „предотвратяване“ на нежелани явления и директно предписване на човека как да действа. Указът е приет набързо в суматохата около ковид-кризата.

През февруари 2022 г. Правителствената комисия за модернизация на икономиката одобрява на федерално ниво Национална технологична инициатива, наречена Neuronet, с обем на финансиране от държавния бюджет 10,5 млрд. руб. С Neuronet се цели повишаване на производителността на труда чрез интегриране на знанията за функциите на човешкия мозък с компютрите и цифровата техносфера. В Краткото описание на проекта се казва, че „Neuronet ще бъде следващият етап от развитието на Интернет, в който взаимодействие на участниците („човек-човек“, „човек-машина“) ще се извършва с помощта на нови неврокомпютърни интерфейси в допълнение към традиционните и компютрите ще станат невроморфни (подобно на мозъка), на основата на хибридни цифрово-аналогови архитектури. Освен горните тенденции, се планира появата на невронни мрежи и пълноценен хибриден интелект човек-машина.

На 14 юни 2022 г. Министерството на науката и висшето образование на Руската федерация публикува проект за Указ, озаглавен: За стратегията за развитие на природоподобни (конвергентни) технологии“. От пресслужбата на кабинета на министър-председателя Михаил Мишустин съобщиха, че той е възложил финализиране на тази стратегия за развитието на конвергентните технологии до началото на септември тази година. За изпълнението на задачата трябва да следи Министерството на науката и висшето образование.

С разработки в областта на природоподобните технологии, като основно направление на работата, се занимава Националният изследователски център „Курчатовски институт“ в Русия. Директор на Курчатовския институт е Михаил Ковалчук.

Михаил Ковалчук за производството на „обслужващи хора“ („служебнаго человека“)

Михаил Ковалчук е физик и се определя като една от най-влиятелните личности в днешна Русия. Той е известен с разобличителните си изказвания във връзка с трансхуманизма и античовешките планове на световния елит. В своето изказване на Форума „Армия-2020“ на Министерството на отбраната той предупреждава, че човечеството е в процес на преустройство на света. Очертава като основни заплахи лишаването на гражданите от критично мислене чрез унищожаване на образованието, въвеждането на дистанционно обучение, абсолютизиране на личността и намаляване на населението на земята, след което с помощта на трансхуманистични технологии да се създаде нов човек, който да е „идеален слуга“ на световното правителство или т.нар. от него „служебнаго человека“.

Озадачаващото в случая е, че именно Ковалчук сега създава проекта за указ на президента на Руската федерация „За стратегията за развитие на природоподобни (конвергентни) технологии“. Вика ли крадецът: „Дръжте крадеца!“?

 „Радикална трансформация на съзнанието на самия човек като социално същество“

В стратегията на Ковалчук за развитието на конвергентните технологии се посочва ключовата концепция за това, че „Ноосферата е ново, еволюционно състояние на биосферата, при което научно-техническата дейност на човека става определящ фактор в развитието на биосферата.“

Създаването на тази стратегия се мотивира с нуждата от преодоляване на „антагонизма между природата и техносферата, създадена от човека, който се дължи на изключително високата енергийна и ресурсна интензивност на създадените от човека технологии, за разлика от изключително „икономичните“ технологии на дивата природа”. Според авторите на стратегията „изходът от кризата е възможен само чрез създаване на техносфера, базирана на природоподобни технологии, които възпроизвеждат системите и процесите на дивата природа“.

Мнителните към тази стратегия журналисти веднага опонират, че много по-лесен „възможен изход от тази криза“ е, да се ограничи прекомерната употреба на технологиите и да се отдалечи човекът от виртуалния свят, чрез приближаване и завръщане към естествените закономерности в природата.

Но очевидно светлото бъдеще на трасхуманистите е свързано с пълно изчезване във „виртуалното“. Богари Медия вече писа за опасните тенденции, да се решават проблеми като пренаселеността на земята и намаляващите ресурси или бедността чрез създаването на „виртуални заместители“, и то на деца.

Вместо да се търси развитието на естествените потенциали, изначално заложени в човека, в тези нови стратегии се впряга ресурс за създаване на антропоморфни технически системи с елементи на съзнание и способност за познание. А „за разумното и ефективно използване на възможностите на природните (конвергентни) науки и технологии е необходима радикална трансформация на съзнанието на самия човек като социално същество“, пак според тезите в Стратегията.

Хибридизация – изродените чудовища на бъдещето са тук

Идеите за създаване на нов човек с „усъвършенстван ум“ и способности, посредством конвергентните технологии, вече не са част от едно фантастично бъдеще, те се реализират днес и настъпателно завладяват света, независимо от политически строй, икономика, социално развитие на държавите. В САЩ с това се е заел NBIC, в други страни подобни конвергентни програми са популярни под акронимите GRAIN (генетика, роботика, изкуствен интелект и нанотехнологии) и BANG (битове, атоми, неврони, гени), за Европейския съюз е CTEKS („Конвергиращи технологии за европейското общество на знанието“).

Нищо не ти принадлежи освен няколкото кубически сантиметра в черепа“, пише Оруел в романа си „1984“, но явно дългата ръка на Големия брат вече се опитва да бърка и там.

Винаги може да стане и по-зле, но задачата за „неомагьосаните“ от прогресистките и трансхуманистични миражи е как да се запази човешкото достойнство във вида, в който Създателят му съвършено го е надарил.

Последно качени