Медията на скритата истина. За нещата каквито са!

Начало Политика по защита на личните данни

Политика по защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В КРАЙНОТО УСТРОЙСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ („КУКИТА” (COOKIES))


Настоящата ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В КРАЙНОТО УСТРОЙСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ („КУКИТА” (COOKIES)) е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА https://bogari.bg, последна ревизия. 

1.1. Доставчикът има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта https://bogari.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящата политика по защита на личните данни.

1.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Доставчика. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага Потребителско съдържание на Уебсайта https://bogari.bg, публикува коментари или изпраща съобщения, Потребителското му име може да бъде достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари посредством система за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, при определени настройки за достъпност на лични данни, е достъпна предоставената от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за нейното/неговото потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни, могат да бъдат достъпни за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Със съгласието си с настоящата политика по защита на личните данни ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта https://bogari.bg, при горните условия.

1.3. Доставчикът полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

1.4. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тази политика по защита на личните данни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

1.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора упоменат в Общите условия, Доставчикът ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящата политика по защита на личните данни ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

1.6. Доставчикът събира и използва информацията по т. 1.1 за целите, предвидени в Общите условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Доставчика. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.

1.7. С приемането на настоящата политика по защита на личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

1.8. Доставчикът се задъжава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: а/ това е предвидено в Общите условия/настоящата политика по защита на личните данни или когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент; б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Доставчика; в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Доставчика за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите; д/ други посочени в закона случаи.

1.9. При използване на Уебсайта https://bogari.bg, Доставчикът има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която компютър, смарт устройство или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на Доставчика, във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Доставчика и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта https://bogari.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Доставчикът съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 1.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

1.10. Доставчикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайта https://bogari.bg и други посещавани от него уебсайтове.

1.11. При предоставяне на услугите Доставчикът съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ и съответно я обработва с цел: Осигуряване на нормален и качествен достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите с всички техни функционални възможности; Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива; Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия; Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта https://bogari.bg, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.); Осигуряване на автоматично препращане между нормална и мобилна версия на Уебсайта https://bogari.bg; Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта https://bogari.bg ,съобразно предпочитанията и настройките на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.12. В използваните от Доставчика кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на ПОТРЕБИТЕЛЯ като физическо лице, а единствено се цели и се осигурява идентифициране на използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ браузър и/или крайно устройство.

1.13. В използваните от Доставчикът кукита (cookies) може да се съхранява информация относно ключови думи, с които се описват гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ видеоклипове, но не се пази история или описание на конкретните видеоклипове, гледани от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достъпи до Уебсайта https://bogari.bg и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта https://bogari.bg настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което Доставчикът не носи отговорност.

1.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от Доставчика в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към Доставчика на следния адрес за електронна поща: [email protected]. По-подробна информация относно използваните от Доставчикът кукита и относно правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ в тази връзка е достъпна в секцията „Кукита (Cookies)“ в Уебсайта https://bogari.bg.